IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Hrvatska
16.10.2020.

DZS: Otkrijte indekse potrošačkih cijena u rujnu 2020.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. u prosjeku su više za 0,8%. U odnosu na rujan 2019., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su ostale nepromijenjene, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,4%.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 19,6% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene Komunikacija, koje su u prosjeku više za 0,9%, cijene Zdravlja, koje su u prosjeku više za 0,5%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene Obrazovanja, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,4% i cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 0,1%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. ublažile su cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku niže za 1,8%, cijene

Rekreacije i kulture te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,7% te cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,6%.

Istodobno su cijene Alkoholnog pića i duhana te cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. u prosjeku ostale na razini cijena iz kolovoza 2020.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. imale su cijene Odjeće i obuće (za 1,25%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za -0,16%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. u prosjeku su više za 1,2%, dok su cijene
Usluga u prosjeku niže za 0,3%.

Napomena
U okolnostima pandemije bolesti COVID-19 podaci o maloprodajnim cijenama prikupljaju se te se s cijenama koje se nisu mogle prikupiti postupa u skladu s Eurostatovim smjernicama za harmonizirani indeks potrošačkih cijena.

Smjernicama su definirana i primjenjuju se ova osnovna načela: stabilnost ponderacijske strukture, izračun indeksa za sve kategorije klasifikacije ECOICOP te minimiziranje broja imputiranih cijena (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/HICP
guidance.pdf).

U rujnu 2020. udio imputiranih cijena predstavlja 0,5% strukture indeksa potrošačkih cijena.

Namjena
Indeks potrošačkih cijena može imati različite namjene i služiti za mjerenje inflacije, očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama (npr. za indeksiranje plaća u kolektivnim ugovorima, indeksiranje mirovina i slično), usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih gospodarskih sektora, kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija nacionalnih računa i drugih statističkih serija te se
primjenjuje za analitičke svrhe.

Obuhvat
Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj izračunava se na temelju reprezentativne košarice koju čini oko 890 proizvoda. Svakog
mjeseca prikuplja se oko 38 000 cijena na unaprijed definiranu uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija.

Obuhvat stanovništva

Obuhvaćena su ukupna privatna kućanstva na domaćem teritoriju bez obzira na tip naselja u kojem se nalaze, njihovu poziciju u raspodjeli dohotka te njihova etnička i demografska obilježja.

Geografski obuhvat

Ponderi obuhvaćaju cijeli teritorij Republike Hrvatske. Cijene se prikupljaju na devet lokacija (gradova) u zemlji (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik i Varaždin) odabranih prema kriteriju broja stanovnika i reprezentativnosti za pojedinu jedinicu prema NKPJS-u – 2. razina.

Obuhvat proizvoda

Obuhvaćena su sva dobra i usluge koje kupuje referentno stanovništvo radi finalne potrošnje. Nisu obuhvaćeni imputirana stambena renta, izdaci za igre na sreću i usluge životnog osiguranja. Obuhvat dobara i usluga redovito se revidira kako bi se očuvala reprezentativnost košarice proizvoda s obzirom na ukuse
potrošača i njihove navike u smislu kupnje. Proizvodi se obvezatno uključuju u izračunavanje indeksa potrošačkih cijena ako je njihov udio
u ukupnim izdacima referentnog stanovništva veći od 1/1000.

Snimanje cijena
Većina cijena prikuplja se lokalno, a centralno se prikupljaju nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Takav način snimanja omogućuje praćenje promjene kretanja cijena između dvaju razdoblja, ali ne i usporedbu prosječnih cijena između
različitih geografskih lokacija.

Za potrebe indeksa potrošačkih cijena većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu (između 13. i 23. dana u mjesecu). Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih
proizvoda koji se prodaju na tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana, cijene najma apartmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za

Kratice
COICOP Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom COVID-19 COrona VIrus Disease-19
d. n. drugdje nespomenuto EC European Community
EU Europska unija EU European Union
Eurostat Statistički ured Europske unije Eurostat Statistical Office of the European Communities
EZ Europska zajednica n. e. c. not elsewhere classified
NKPJS Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku NUTS common classification of territorial units for statistics

Priredile: Sanja Jurleka i Jasminka Stančić

Pročitajte arhivu InStore magazina kako bi se informirali o sličnim vijestima.

Primajte prvi najnovije vijesti iz FMCG sektora.

-